រឿងខ្មោច-ខ្មោចជិះស៊ីក្លូ-Khmoch Jis Cyclo | Ghost On Cyclo | Khmer Ghost Story

2 Просмотры
Издатель
រឿងខ្មោច-ខ្មោចជិះស៊ីក្លូ-Khmoch Jis Cyclo |Ghost On Cyclo | Khmer Ghost Story

-My Facebook Account:
-Khmer VFX Channel:
-Cambo voice Channe:


-Hello everyone! This is a story that I wrote by my self. If you like this video, Please hit the like button and kindly subscribe to my channel to get more scary video like this.

-Thanks For Watching

-Nonhuman-អមនុស្ស
Категория
Российские военные фильмы
Комментариев нет.
Яндекс.Метрика