ខ្មោចក្រោមគ្រែផ្ទះសំណាក់-រឿងខ្មោច | Guesthouse's Bed | Khmer Ghost Story

0 Просмотры
Издатель
ខ្មោចក្រោមគ្រែផ្ទះសំណាក់-រឿងខ្មោច-Khmoch Krom Krae Phtas Somnak | Guesthouse's Bed | Khmer Ghost Story

-This is a ghost story that I got from a website.

-My Facebook Account:

-Hello everyone! If you like this video, Please hit the like button and kindly subscribe to my channel to get more scary video like this.

-Thanks For Watching

-Nonhuman-អមនុស្ស
Категория
Российские военные фильмы
Комментариев нет.