រឿងពិត(កំពង់ចាម)ខ្មោចលងលោកសង្ឃ | Ghost Haunt Monk | Khmer Ghost Story

10 Просмотры
Издатель
រឿងពិត(កំពង់ចាម)ខ្មោចលងលោកសង្ឃ-Khmoch Long Lok Song | Ghost Haunt Monk | Khmer Ghost Story


-My Facebook Account:
-Khmer VFX Channel:
-Cambo voice Channe:

-This is a real ghost story that Mr. Ya sent to me, it's happened on himself since 2017 when he was a monk.

-Hello everyone! If you like this video, Please hit the like button and kindly subscribe to my channel to get more scary video like this.

-Thanks For Watching

-Nonhuman-អមនុស្ស
Категория
Российские военные фильмы
Комментариев нет.